Kategorie

Statut-SKKS

STATUT

STOWARZYSZENIA KWATERODAWCÓW „KRAINA SUDECKA”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Kwaterodawców „ Kraina Sudecka” zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

 2. Nazwa Stowarzyszenia jest nazwą zastrzeżoną.

§ 2

 1. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, a siedzibą w Owieśnie, gm. Dzierżoniów

 2. Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami państwa.

 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 3

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne w celu prowadzenia działalności w zakresie udostępniania kwater jak również prowadzenia usług agroturystycznych, oraz działających na rzecz rozwoju wsi i gospodarstw rolnych.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak według zatwierdzonych wzorów, na ogólnych zasadach prawnych.

§ 5

Stowarzyszenie swoją działalność opiera przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia statutowych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie jest apolityczne. Nie określa światopoglądu.

§ 7

Stowarzyszenie uznaje równouprawnienie płci.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 8

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Działanie na rzecz rozwoju szeroko pojętej turystyki, a w szczególności promocja i ochrona interesu prywatnych kwaterodawców i usług agroturystycznych.

 2. Zrzeszanie osób zajmujących się udostępnianiem kwater prywatnych i agroturystyką.

 3. Reprezentowanie grupy społecznej kwaterodawców prywatnych i agroturystycznych.

 4. Prowadzenie działalności na rzecz dobra przyrody, krajoznawczej i turystycznej.

 5. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ochrony zabytków.

 6. Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki w tym m.in.: telekomunikacja, drogi, modernizacja kwater, oznakowanie kwater.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej, marketingowej i wydawniczej wiążącej się tematycznie z celami i zadaniami Stowarzyszenia.

 2. Organizowanie szkoleń dla członków Stowarzyszenia.

 3. Integracja środowiska wokół wspólnych działań.

 4. Organizowanie spotkań, wystaw, targów, szkoleń oraz branie w nich udziału.

 5. Uczestniczenie w spotkaniach, zjazdach, konferencjach i kongresach, których problematyka dotyczy statutowych celów Stowarzyszenia.

 6. Współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi w kraju i zagranicą posiadającymi podobne cele działania.

 7. Współpraca z władzami i organami publicznymi w zakresie wynikającym z celów i zadań statutowych Stowarzyszenia.

 8. Występowanie do właściwych – wg kompetencji – władz lokalnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów prowadzących do usprawnienia realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 9. Inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 10. Aktywizowanie członków Stowarzyszenia do prac na rzecz organizacji i rozwoju turystyki

§ 10

W celu realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może także:

 1. Prowadzić działalność gospodarczą.

 2. Prowadzić działalność wydawniczą.

 3. Prowadzić badania naukowe.

 4. Organizować konferencje naukowe.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.

 2. Członków wspierających.

 3. Członków honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna prowadząca kwatery prywatne i usługi agroturystyczne, która poprze cele Stowarzyszenia i zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej.

§ 13

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc Stowarzyszeniu.

§ 14

Członkostwo honorowe może nadać Walne Zebranie Członków w szczególnie uzasadnionych przypadkach ludziom zasłużonym dla Stowarzyszenia lub rozwoju prywatnych kwaterodawców i gospodarstw agroturystycznych.

§ 15

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje swoją uchwałą Zarząd Stowarzyszenia na podstawie rekomendacji dwóch członków zwyczajnych.

§ 16

Członkowie zwyczajni są zobowiązani:

 1. Dbać o rozwój Stowarzyszenia i osiąganie jego celów.

 2. Brać udział w pracach Stowarzyszenia.

 3. Przestrzegać postanowień statutu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 4. Płacić regularne składki członkowskie.

§ 17

 1. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, oraz głos stanowiący na Walnych Zebraniach Członków.

 2. Członkowie zwyczajni mogą korzystać z pomocy Stowarzyszenia i zgłaszać wnioski dotyczące jego działalności.

§ 18

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, ani głosu stanowiącego na Walnych Zebraniach Członków, mają jednak prawo do uczestnictwa w zebraniach i Walnych Zebraniach Członków, jak również do brania udziału w pracach Stowarzyszenia.

 2. Członkowie honorowi i wspierający nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 19

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:

 1. Wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego pisemnie Zarządowi Stowarzyszenia.

 2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia Uchwałą Zebrania Członków

 3. Skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z listy członków na skutek niepłacenia przez 6 miesięcy składek członkowskich.

 4. Zgonu członka Stowarzyszenia.

§ 20

 1. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 2. Osoba, której dotyczy wykluczenie ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

 3. Odwołanie winno być wniesione pisemnie wraz z uzasadnieniem w ciągu jednego miesiąca od doręczenia pisemnej decyzji.

 4. Od daty doręczenia pisemnej decyzji ustają funkcje i urzędy członkowskie.

 5. Przed wykluczeniem Zarząd Stowarzyszenia jak i w przypadku gdy zostanie złożone zażalenie – Walne Zebranie Członków winno umożliwić członkowi pisemne zajęcie stanowiska co do podniesionych przeciw niemu zarzutów.

 6. Decyzje Walnego Zebrania Członków są ostateczne z chwilą ich ogłoszenia, należy mu je przesłać listem poleconym.

 7. Wygaśnięcie członkostwa w przypadku wykluczenia, powoduje utratę wszystkich funkcji .

 8. W przypadku wykorzystania wszystkich możliwości statutowych członek Stowarzyszenia w sprawach spornych może odwołać się do Sądu Powszechnego.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 21

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków

  2. Zarząd Stowarzyszenia

  3. Komisja Rewizyjna

 2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

 3. W przypadku ustąpienia członków władz w trakcie kadencji władzom tym przysługują prawa kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 22

Funkcje we władzach Stowarzyszenia można pełnić bez ograniczeń czasowych.

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i ostateczną instancją odwoławczą w sprawach dotyczących sporów między członkami na tle działalności w Stowarzyszeniu.

 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

 3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć także członkowie wspierający i honorowi bez prawa głosu.

 4. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej, lub ¼ liczby członków.

§ 24

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia elektronicznie lub pisemnie na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 25

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zgłoszenia wniosku. Obraduje ono nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W przypadku braku powyższego quorum Walne Zebranie Członków może się odbyć po upływie pół godziny od wyznaczonego terminu, w tzw. „drugim terminie”. Uchwały Walnego Zebrania odbytego w „drugim terminie” zapadają bez względu na liczbę obecnych.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 3. Uchwalenie planu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji.

 4. Uchwalenie zmian statutu.

 5. Uchwalenie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

 6. Nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia.

 7. Ustalenie wysokości składki członkowskiej.

 8. Rozpatrywanie odwołań w przypadkach określonych w statucie.

 9. Podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji (rozwiązania) Stowarzyszenia.

 10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 28

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 29

Zarząd składa się z minimum pięciu członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz członka Stowarzyszenia posiadającego prawo wyborcze, który otrzymał największą ilość głosów.

§ 30

Posiedzenie Zarządu odbywa się co najmniej raz na kwartał, lub na wniosek prezesa, bądź dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 31

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest działanie co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku zatrudnienia pracowników, funkcję kierownika w zrozumieniu prawa pracy w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.

§ 32

Zarząd może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia. Tworzenie Biura, jego zasady i organizacyjne funkcjonowanie określa Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu. Biurem Stowarzyszenia kieruje Prezes Stowarzyszenia.

§ 33

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków

 2. Kierowanie pracami Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami Członków.

 3. Przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających oraz skreślanie członków nie płacących składek.

 4. Skreślanie i wykluczanie członków.

 5. Odwoływanie członka Zarządu w przypadku jego pisemnej rezygnacji.

 6. Realizacja zadań Stowarzyszenia.

 7. Informowanie na bieżąco członków Stowarzyszenia o swoich pracach i ich efektach w formie pisemnego protokołu udostępnianego na wniosek członka stowarzyszenia.

 8. Rozstrzyganie sporów między członkami wynikłych z ich działalności w Stowarzyszeniu

 9. Zarząd dokonuje podziału czynności pomiędzy swoich członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.

 10. Uchwały Zarządu podejmuje się większością głosów Członków Zarządu przy obecności minimum trzech członków.

Komisja Rewizyjna

§ 34

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

 2. Przewodniczącego Komisja Rewizyjna wybiera na swym pierwszym posiedzeniu.

 3. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje spośród kandydatów, którzy w głosowaniu otrzymali kolejno największą ilość głosów.

 4. Komisja jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Dokonuje kontroli działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem rzetelności i gospodarności, zgłaszając zauważone nieprawidłowości.

 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmuje się większością głosów przy obecności pełnego składu Komisji Rewizyjnej

§ 35

W ramach kompetencji Komisji Rewizyjnej jest:

 1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej

 2. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 3. Przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.

 4. Prowadzenie kontroli bieżącej działalności finansowej w tym opłacania składek członkowskich.

 5. Składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 36

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach Stowarzyszenia ani pozostawać w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia z członkami organu zarządzającego.

 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określona w art. 8 p. 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 37

Stowarzyszenie nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związanych ze sobą z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (osób bliskich).

 2. Przekazywać majątek Stowarzyszenia na rzecz innych członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia, uzyskiwanie środków finansowych.

§ 38

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, środki pieniężne.

 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

  1. Składki członkowskie uchwalane przez Walne Zebranie.

  2. Darowizny, spadki, zapisy, dotacje.

  3. Dochody z imprez lub własnej działalności gospodarczej prowadzonej w ramach obowiązujących przepisów.

  4. Dochody z majątku Stowarzyszenia.

§ 39

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

§ 40

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§ 41

 1. Uchwałę o zmianie statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością głosów (2/3) przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

 2. Drugi termin Walnego Zebrania zwołuje się po dwóch godzinach po pierwszym terminie.

Rozdział VII

Uwagi końcowe

§ 42

Do statutu stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 20 poz. 104), z późniejszymi zmianami.

Możliwość komentowania została wyłączona.